Algemene Voorwaarden - VZW Are to Run

1         Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten aangeboden door VZW Are to Run. Deze krijgen altijd voorrang op alle andere Algemene Voorwaarden. Bij elke bestelling door de klant zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2         Alle verkoopaanbiedingen en uitgeschreven offertes zijn steeds vrijblijvend. De geldigheid van een offerte varieert per offerte. Wanneer de klant schriftelijk de offerte bevestigt, wordt deze aanvaard. Indien de kant handelingsonbekwaam blijkt te zijn, dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. VZW Are to Run kunnen voor de (aan)levering van onze diensten en producten beroep doen op derden.

3         Indien er een voorschotfactuur is uitgeschreven dient 60% betaald te worden vooraleer de activiteiten definitief ingeboekt worden. Wanneer de klant na de betaling van het voorschot een wijziging aanbrengt of iets extra wenst bij te boeken, brengt dit een verhoging van de overeengekomen prijs met zich mee. Deze zal in de mate van het mogelijke nog vooraf ter info meegedeeld worden aan de klant. Voor alle zaken die niet in de offerte of facturatie werden opgenomen zal de klant uiteraard zelf instaan.

4         Ten laatste 20 dagen voor aanvang van een evenement wordt het aantal personen doorgegeven. Hier wordt de saldofactuur op berekend. VZW Are to Run zal geen rekening houden met afwezige deelnemers. Indien de opdrachtgever of klant geen definitief aantal personen doorgeeft, worden het aantal deelnemers opgenomen in de offerte of in het emailverkeer gefactureerd.

5         VZW Are to Run bieden Roedelcoach en Roedelkick-activiteiten aan. Hierbij dient steeds het aanmeldingsformulier ingevuld terug gestuurd te worden vooraleer de dienst geleverd wordt. Het insturen van het aanmeldingsformulier is tevens bindend. Na inboeking van een Roedelcoach-sessie, -cursus of Roedelkick wordt er geen terugbetaling meer gedaan. Annulering van een afspraak van een Roedelcoach of Roedelkick binnen 72 uur voor aanvang geeft evenzeer aanleiding tot een volledige facturatie van de dienst. De prijzen voor deze Roedelcoach- en Roedelkickdiensten zijn incl. btw voor particulieren en excl. btw voor bedrijven.

6         Tijdens de Roedelcoach-diensten bieden wij een middelengarantie aan bij het trainen van honden. Wij kunnen geen resultaatgarantie bieden, daar wij niet in kunnen staan voor ieders leervermogen.

7         VZW Are to Run respecteren de wet op het dierenwelzijn. Bij inbreuken dienen VZW Are to Run dadelijk klacht in bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

8         Indien VZW Are to Run zich dient te verplaatsen wordt er €0,85 aangerekend voor een personenwagen en €1,45 voor een personenwagen met aanhanger. Dit is afhankelijk van de ingeboekte activiteit.

9         De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 euro Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

10      De locatie voor de uitvoering van de overeenkomst wordt door VZW Are to Run bepaald. Indien de klant of opdrachtgever een andere locatie wenst te gebruiken dient dit eerst in overleg te gebeuren met VZW Are to Run. Wanneer een andere locatie wordt vooropgesteld, dient de klant er bewust van te zijn dat er op een gangbare wijze toegang moet zijn voor ons transport. Indien VZW Are to Run oordeelt dat de locatie moeilijk te bereiken valt, dient de klant of opdrachtgever zelf voldoende, capabele en nuchtere werkkrachten te voorzien. Deze dienen ook bij de afbouw ter onze beschikking te staan. Tenzij in de offerte of factuur anders vermeld staat.

11       VZW Are to Run hebben unieke en op maat gemaakte activiteiten bedacht en uitgewerkt. Deze blijven ten allen tijde eigendom van VZW Are to Run. Op maat gemaakte activiteiten mogen enkel door VZW Are to Run gegeven worden. Wij waarborgen onze exclusiviteit doordat alle activiteiten of delen hiervan niet gebruikt mogen worden door anderen.

12       VZW Are to Run mogen het logo, de naam, eventuele foto’s of video’s van opdrachtgever, klant en derden gebruiken in communicatie naar andere klanten, publicaties en/of voor het aanwenden ter promotie van VZW Are to Run. Hieronder kan worden verstaan, maar niet uitsluitend, foto's gemaakt tijdens de uitvoering van een activiteit, hondencoaching, ... . 

13       Indien de klant of opdrachtgever de activiteit na schriftelijke aanvaarding van offerte annuleert, dient dit door middel van het sturen van een email naar VZW Are to Run. Bij deze annulering is de klant of opdrachtgever aan VZW Are to Run het volgende verschuldigd:

13.1   Binnen 90 tot 61 dagen voor de opleverdatum: 12.5% van het gefactureerde bedrag.

13.2   Binnen 60 tot 31 dagen voor de opleverdatum: 25% van het gefactureerde bedrag.

13.3   Binnen 30 tot 21 dagen voor de opleverdatum: 50% van het gefactureerde bedrag.

13.4   Binnen 20 dagen voor de opleverdatum: 100% van het gefactureerde bedrag.

14       Wanneer VZW Are to Run verhinderd worden de activiteit na te komen ten gevolge van overmacht aan haar zijde, zijn zij verlost van enige verplichting. VZW Are to Run zullen trachten een passende oplossing aan te bieden. Indien VZW Are to Run door overmacht aan haar zijde, de activiteit niet kon starten hebben zij recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Onder overmacht verstaat VZW Are to Run elke toestand die redelijk geacht wordt buiten menselijke beheersing te liggen zoals o.a. weersomstandigheden, brand, natuurrampen, stakingen, gezondheidsrisico’s, enz.

15       Wanneer de opdrachtgever of klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft bij het nakomen van één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, hebben VZW Are to Run het recht om zonder enige vergoeding de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

16       VZW Are to Run zijn enkel aansprakelijk bij opzettelijke fouten, fraude of eigen bedrog. Zij zijn nooit aansprakelijk richting de opdrachtgever, klant of derden wanneer hun eigen werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers in het kader van de (professionele) activiteiten fouten maakt of enige vorm van problemen veroorzaakt, evenals door onveiligheden veroorzaakte ongelukken. Tevens zijn VZW Are to Run niet aansprakelijk voor de volledige, juiste of nauwkeurige informatie verleent aan de klant of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst.

17       Wanneer VZW Are to Run bij de uitvoering van de activiteiten afhankelijk is van derden bij het leveren van diensten, kunnen zij niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit hun fout of enige vorm van veroorzaakte problemen of onveiligheden.

18       Bij schade of verlies van materiaal zal VZW Are to Run de actuele inkoopprijs ervan factureren aan de opdrachtgever, klant of derden. De klant of opdrachtgever blijft ten allen tijde zelf instaan voor eigen materiaal of voorwerpen.

19       De opdrachtgever of klant dient zelf in te staan voor een op maat gemaakte en dekkende verzekering tijdens alle activiteiten voorzien door VZW Are to Run. VZW Are to Run zijn niet aansprakelijk voor schadegevallen zowel contractueel als buitencontractueel. Wanneer een opdrachtgever een aanspraak maakt tot schadevergoeding lasten VZW Are to Run vervalt deze van rechtswege indien deze niet bekend is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 maanden na het voordoen van de feiten.

20       Wanneer de opdrachtgever of klant na uitvoering van de overeenkomst een klacht heeft over de geleverde dienst, dient deze dit binnen 7 kalenderdagen na feiten schriftelijk of per mail te melden aan VZW Are to Run.

21       VZW Are to Run vallen ten allen tijde onder het Belgisch recht. Elke onenigheid zal beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Limburg (Hasselt of Tongeren). Echter verbinden alle partijen zich om bij elke onenigheid een minnelijke oplossing te vinden. Hierbij vooropgesteld dat alle partijen de nodige discretie eerbiedigen.

22       VZW Are to Run zullen volledig vergoed worden voor de voortvloeiende kosten wanneer een opdrachtgever, klant of derden hen betrekt bij een geschil, beslag of procedure.

23       Wanneer er overige bijzonder kosten gedaan moeten worden door VZW Are to Run die voortvloeien uit de relatie met opdrachtgever, klant of derden, wordt dit aangerekend aan de opdrachtgever, klant of derden. Hieronder valt onder andere de buitengerechtelijke incassokosten. Deze meerkosten zullen op eerste verzoek betaald worden door de opdrachtgever of klant.

24       De opdrachtgever of klant draagt de organisatorische, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid van een teambuilding of evenement. Deze verbindt zicht tot alle belastingen, lasten, kosten en uitgaven direct of indirect verbonden aan de activiteiten (zoals bijvoorbeeld publiciteitskosten, kosten verbonden aan vergunningen, bedrijfsvoorheffingen, belastingen, accijnzen / retributies, vergoedingen verschuldigd aan eigen medewerkers en auteurs- en naburige rechten geïnd door beheersvennootschappen) dadelijk te betalen zodat die nooit op VZW Are to Run verhaald worden.

25       Zolang VZW Are to Run met een opdrachtgever, klant of derden de algemene voorwaarden niet schriftelijk wijzigt en/of aanvult, blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Alle rechten voorbehouden