Algemene Voorwaarden Webshop

Datum van opstelling 10 mei 2023

Artikel 1. Informatie over VZW Are to Run:

Naam onderneming: VZW Are to Run

Btw-nummer: BE0505.660.505

Maatschappelijke zetel: Valkenbergstraat 21, 3690 Zutendaal, België

Telefoonnummer: +32 498 18 65 29

E-mail: info@roedelmanagers.be

Artikel 2. Algemene definities

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de VZW en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

Vereniging zonder winstoogmerk: VZW Are to Run, opgericht naar het recht van België met maatschappelijke zetel te Valkenbergstraat 21, 3690 Zutendaal, België en btw nummer BE0505.660.505.

Klant: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten: Alle goederen beschikbaar voor aankoop op de website.

Website: De website van VZW R2Run, met als volgende link https://www.roedelmanagers.be/.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna: ‘Klant’). Deze Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant wordt gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de Voorwaarden te bewaren. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VZW aanvaard zijn. Deze Voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat stelt de Voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4. Prijzen

De prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in euro (€) en het zijn deze die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. Alle prijzen zijn steeds inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant. Alle prijzen van de Producten zijn de prijzen exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn raadpleegbaar door de Klant in de “Winkelwagen”-pagina na het Product werd toegevoegd. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld op de pagina “Winkelwagen” nadat het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de VZW schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de VZW kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure in Artikel 9. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de VZW de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen de zeven (7) werkdagen vanaf het moment dat de VZW de Klant in kennis heeft gesteld. Als de VZW er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de VZW geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de VZW de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 5. Aanbod

De VZW is niet aansprakelijk voor de informatie die onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt de VZW niet. De VZW is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang het Product voorradig is en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de VZW. De VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 6. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Het aankoopproces op de Website verloopt als volgt:

 • Klant kiest op de Webshop uit het Aanbod de gewenste Producten. De Klant heeft de mogelijkheid om aantallen aan te duiden voor Producten per stuk of per gewicht voor de Producten die apart verpakt dienen te worden.
 • De Producten van de Klant komen terecht in de winkelmand dat steeds kan geraadpleegd worden, naderhand heeft de Klant de mogelijkheid om aanpassingen in hoeveelheden door te nog aanpassingen in hoeveelheden doorvoeren.
 • Na het plaatsen van de bestelling krijgt de Klant de mogelijkheid om te kiezen tussen de afhaling of de levering van het Product.
 • Om de bestelling af te ronden, dient de Klant de betaling onmiddellijk te voltooien.
 • Van zodra de Klant de bestelling heeft geplaatst, zal een melding per e-mail worden verstuurd, op het adres van de klant die deze heeft opgegeven bij de bestelling, dat de bestelling kan afgehaald worden of onderweg is voor levering.

De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de Voorwaarden heeft aanvaard. De Overeenkomst en de Voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 7. Betaling en betalingsmiddelen

De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen: Maestro, Visa, Mastercard, Apple Pay, American Express, Belfius Button, KBC-betaalknop en SEPA Direct Debit. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de VZW de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de VZW niet de volledige betaling ontvangt binnen drie (3) dagen na ontvangst van de bestelling, heeft de VZW het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Artikel 8. Levering en uitvoering van de overeenkomst

De VZW verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de VZW en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien de VZW niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de VZW zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de VZW dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de VZW de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. De Klant ontvangt een bevestiging via mail zodra de bestelling de VZW verlaat. De VZW zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de VZW heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de VZW onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail. Na kennisgeving zal de VZW de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten. Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België en Nederland.

Artikel 9. Recht om bestelling te annuleren vóór levering

De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling. De Klant kan de bestelling annuleren door middel van de verzending van een e-mail naar info@roedelmanagers.be. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering door verzending van een e-mail naar het mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij de bestelling en zal de VZW de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of de debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de VZW hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in Artikel 10.

Artikel 10. Terugbetaling en Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen via de Website van de VZW. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals verder bepaald. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de VZW op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) kalenderdagen. Het beginpunt van deze termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing tussen de VZW en de Klant:

 1. a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
 2. b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

Indien de VZW de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de VZW de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de VZW heeft ontvangen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken en de VZW hiervan op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier in bijlage 1 bij deze Voorwaarden of door verzending van een e-mail naar info@roedelmanagers.be, waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

In geval van herroeping:

 1. a) zal de VZW de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De VZW kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.
 2. b) De VZW zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
 3. c) De VZW zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

Artikel 11. Garantie

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk effect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van Levering van de Producten. De Klant moet de VZW per e-mail op de hoogte brengen van het gebrekkige Product binnen een redelijke termijn

Artikel 12. Klachten

Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de VZW via het volgende e-mailadres info@roedelmanagers of het telefoonnummer +32 498 18 65 29. De Klant kan contact opnemen met de volgende entiteit om het geschil buiten de rechtbank te regelen, de Consumentenombudsdienst, Onpartijdige Bemiddeling Bij Consumentengeschillen via https://consumentenombudsdienst.be/nl. De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 13. Overdracht en onderaanneming

De VZW heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier voor onder andere het leveren van het product. Dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie, zoals bepaald in artikel Art.11, overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de VZW te moeten vragen.

Artikel 14. Verwerking van personengegevens

De VZW gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 15. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Internationaal Privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16. Overmacht

De VZW is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht. In geval van Overmacht:

 1. Zal de VZW de Klant hiervan op de hoogte brengen per mail op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij de plaatsing van de bestelling; en
 2. Zullen de verplichtingen van de VZW krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de VZW een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de Overmacht voorbij is.

Artikel 17. Overige bepalingen

De VZW kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de VZW. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aanpassen van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen of clausules.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan: VZW Are to Run, Valkenbergstraat 21, 3690 Zutendaal, info@roedelmanagers.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.