Privacy Policy

Datum van opstelling 16 mei 2023

VZW Are to Run (hierna: VZW) vindt de bescherming van jouw privacy en jouw gegevens zeer belangrijk, en in navolging hiervan hebben wij een privacybeleid opgemaakt. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

Wie is VZW Are to Run? 

VZW Are to Run, Vereniging zonder Winstoogmerk (handelend onder de commerciële naam Roedel Managers, met maatschappelijk zetel te Valkenbergstraat 21, 3690 Zutendaal, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0505.660.505. 

E-mailadres:  info@roedelmanagers.be 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

VZW verzamelt alleen de persoonsgegevens die door de Klant werden bezorgd. Zo zal de Klant zijn naam en  e-mailadres aan de VZW bezorgen indien de Klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer deze gebruik wenst te maken van de diensten van de VZW. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die VZW verwerkt: 

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoon / E-mail / Fax
 • BTW-nr.
 • Beroepsactiviteiten
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Kopie facturen, betalingsherinneringen en alle data gerelateerd aan geleverde goederen of diensten.

VZW verwerkt de gegevens van de Klant enkel in het kader van i) de uitvoering van de overeenkomst tussen VZW en de Klant, ii) de nakoming van wettelijke verplichtingen of iii) wanneer VZW over het rechtmatig belang beschikt om dit te doen en het recht op privacybescherming van de Klant daarbij niet geschonden wordt. 

Cookies 

VZW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de Klant. VZW gebruikt cookies enkel in het kader van technische functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat de voorkeursinstellingen van de Klant worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken, alsook ter optimalisatie hiervan. Bij het eerste bezoek van de Klant op de website werd er reeds geïnformeerd over deze cookies, alsook werd er reeds de toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De Klant gaat zich afmelden voor cookies door de internetbrowser op een wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Klant de ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Reden van verwerking van persoonsgegevens  

VZW verwerkt de Klant zijn persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Bezorgen van een product aangekocht via de website 
 • Verzenden van de nieuwsbrief 
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst 
 • Informeren inzake wijzigingen van de producten
 • indien de VZW wettelijk ertoe verplicht is om de persoonsgegevens te verwerken, zoals gegevens die nodig zijn ter aangifte van de belasting toegevoegde waarde. 

Rechten van de Klant 

Onder bepaalde voorwaarden heeft de Klant recht op: 

 • het opvragen van een kopie van de persoonsgegvens; 
 • het vragen van een correctie van de persoonsgegevens;
 • het vragen tot het verwijderen van de persoonsgegevens; 
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de Klant zijn persoonsgegevens, ex. voor marketingdoeleinden;
 • het te allen tijde intrekken van de toestemming 

Bovenstaande rechten kunnen door de Klant worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail naar info@roedelmanagers.be

VZW wenst de Klant er eveneens op de hoogte van te brengen dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Bewaringstermijn gegevens 

VZW bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van bepaalde doelstellingen, zoals beschreven onder de titel “Reden van verwerking van persoonsgegevens”. 

Indien door de wet of door naleving van andere wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan VZW de gegevens van de Klant langer bewaren. 

Beveiliging gegevens 

VZW hecht veel waarde aan de Klant zijn gegevens en neemt tevens alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. In de Klant de indruk krijgt dat zijn gegevens niet voldoende worden beveiligd, neemt de Klant indien gewenst contact op met VZW op info@roedelmanagers.be

Delen van de gegevens met derden 

VZW maakt de Klant zijn persoonsgegevens niet openbaar aan derden, tenzij er zich enige noodzakelijkheid voordoet in het kader van het verlenen van diensten en de optimalisering van deze laatste. Hieronder wordt verstaan, maar niet beperkt, administratie, verwerken betalingen etc.

Indien noodzakelijk maakt VZW de Klant zijn persoonsgegevens openbaar aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de Klant zijn persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacybeleid. 

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat VZW de persoonsgegevens van de Klant openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten i) wanneer VZW hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van de VZW. 

In geen geval kan de VZW de Klant zijn persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. 

Het is mogelijk dat de website van de VZW links bevat naar andere websites die niet door VZW worden beheerd. VZW is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze website.